Avís Legal – Condicions Generals d’Ús

1. DADES IDENTIFICATIVES.   Segons el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació s’indiquen les següents dades per part de: CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L.   C/ Cobalt 110  08907  L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona/Espanya)   CIF B08655243

2. USUARIS: L’accés i/o utilització dels “llocs web” de CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L. atribuieix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest  accés i/o utilització, les Condicions Generals d’Ús indicades aquí.   Aquestes condicions seran aplicables independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas siguin d’obligat compliment.

3. ÚS DEL “LLOC WEB”: el lloc web de CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L proporciona l’accés a multitut d’informacions, serveis, eines, programes o dades (en endavant , “els continguts”) a internet  que pertanyen a CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L, i als que l’USUARI pugui tenir-hi accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del lloc web.

Aquesta responsabilitat s’extén al registre de fóra necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar información verídica i lícita. Com a conseqüència d’aquest  Registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una clau d’accés o mot de pas del que en serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial.

4. L’USUARI es compromet a fer  un ús adeqüat dels continguts i serveis (per exemple: serveis de “xat”, fòrums de discussió o grups de notícies) que CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L ofereixi a través del seu lloc web amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, i a no utilizar-los per a :

  • incòrrer en activitats il.lícites, il.legals o contràries a la bona fé i a l’ordre públic;
  • difondre continguts o publicitat de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il.legal, d’apologia del terrorisme o contra els drets humans.
  • provocar danys en els sistemes físics i lògístics a CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L, als dels seus proveïdors o a terceres persones;
  • introduïr o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o logístics que siguin susceptibles de provocar els danys indicats anteriorment;
  • intentar accedir, i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular-ne els missatges.

CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin  el respecte a la seguretat pública, al respecte per la dignitat de les persones, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atentin contra la juventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública, o que, segons el seu criteri, no resultéssin aptes per a la seva publicació.

CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L no es fa responsable de les opinions indicades pels usuaris a travès dels fórums, xats o d’altres mitjans.

5. PROTECCIÓ DE DADES: CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L  cumpleix les directrius de la LLei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre relativa a la Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Al Real Decreto 1720/2007 de l’21 de desembre s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altres normatives vigents en cada moment, que vetlla  per garantir un ús i tractament correctes de les dades personals de l’usuari. Per això, amb cada formulari de sol.licitut de dades de caràcter personal pels serveis que l’USUARI pugui sol.licitar a CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L, s’informarà l’USUARI de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat sobre el fitxer creat, de les dades del responsable, de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició, i de la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas.

Tanmateix, CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L informa que, d’acord amb la LLei 34/2002 de l’11 de juliol, corresponent als Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, es sol.licitarà el consentiment a l’USUARI per al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials.

6. EXCLUSSIÓ DE GARANTIES i RESPONSABILITAT:  CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L no es responsabilitza en cap cas dels danys i prejudicis de qualsevol mena que poguéssin ocasionar, a títul enunciatiu : errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes infomàtics maliciosos o lesius als continguts, a pesar d’haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. MODIFICACIONS: CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacones que cosideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, eliminar o afegir tant els continguts i serveis que es prestin travè d’ell, com la manera en que aquests apareixin presentats o localitzats al lloc web.

8. ÚS DE “COOKIES”: CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L podrá utilizar “cookies” per a personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’USUARI pel seu lloc web. Les “cookies” s’associen únicament a un USUARI anònim i el seu ordinador, i no proporcionen referències que permetin deduïr dades personals de l’USUARI.

L’USUARI  podrá configurar els seu navegador per que notifiqui i rebutgi la instal.lació de les cookies enviades per CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L , sense que això impedeixi que l’USUARI accedeixi als continguts.

9. ENLLAÇOS: En cas que al lloc web es disposessin enllaços o hipervíncles cap a d’altres llocs d’Internet, CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas assumirà la responsabilitat per els continguts d’algún enllaç que pertanyi a un altre lloc web, ni garantitzarà la disponibilitat tècnica qualitat, fiabilitat, exactitut, amplitut, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o información continguda en cap d’aquests hipervíncles o en d’altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes conexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participación amb les entitats connectades.

10. DRET D’EXCLUSSIÓ: CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L es reserva el dret de denegar o retirar l’accés la seu lloc web i/o als serveis oferits sense necessitat de preavís als USUARIS que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús, a instància propia o d’un tercer,

11. GENERALITATS: CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L denunciarà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu lloc web, exercint totes les accions civils i penals que per dret li puguin corespondre.

12. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS i DURACIÓ: CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L podrà modificar en qualsevol moment  les condicions aquí determinades, éssent degudament publicades tal i com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions irà en funció de la seva exposició i serà vigent fins que siguin modificades per altres degudament  publicades.

13. LEGISLACIÓ APLICABLE i JURISDICCIÓ:  La relació entre CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L i l’USUARI es regirà per la normativa estatal del primer vigent y qualsevol controvèrsia es sometrà als Jutjats i Tibunals competents.

Politica de privacitat i protecció de dades

Política de Privacitat i Protecció de Dades Personals CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L.

1. POLITICA i CLÀUSULES de PRIVACITAT. Aquesta declaració té com a finalitat la d’informar als usuaris de la Política General de Privacitat i Protecció de Dades Personals en la que es basa CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L. Aquesta Política General de Privacitat podría variar segons les exigències legislatives o d’autoregulació, de tal manera que s’aconsella als usuaris que la revisin periòdicament.

Serà aplicable en cas que els usuaris decideixi omplir algun formulari on s’indiquin dades de caràcter personal, sense perjudici del que s’indica a la “Clàusula de Privacitat” aplicable a cada formulari concret.

2. ÚS i  TRACTAMENT de les DADES. CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L té plena consciencia de l’ús i tractament que s’han de donar a  les dades personals que es puguin requerir o obtenir als/dels usuaris a les seves pàgines web a fi de gestionar els serveis oferits o per a enviar comunicacions comercials de productes o serveis que puguin resultar del seu interès.

3. SECRET i SEGURETAT de les DADES. CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L es compromet al cumpliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu deure guardar-les,i adoptarà les mesures de carácter tècnic i organitzatiu necessàries que garantitzin la seguretat de les dades de caràctre personal i n’evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el RLOPD. De tota manera, CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Interne i per tant, la violació de l’accés a les dades amb mètodes fraudulents per part de tercers.

4. ÚS de COOKIES. Al lloc web de CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L es fan servir cookies. La cookie és un petit arxiu de texte que el servidor del lloc web ubica al dis dur de l’equip de l’usuari per a recollir dades estadístiques sebre la seva navegació i permetre la visualitzacióació de continguts publicitaris. No conténen dades personals. L’usuari pot configurar els seu navegador per acepta o refusar la instal.lació de cookies, o per suprimir-les un cop finalitzada la navegació al lloc web.

Tanmateix CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L aconsella i agraeix que s’activi l’acceptació de cookies per a poder obtener dades més precises que permetin millorar-ne el contingut i adaptar-lo a les preferències de l’usuari. CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L no es responsabiltza de que la desactivació de les cookies pugui impedir el bon funcionamient de les pàgines Web.

5. SUBSCRIPCIÓ i ENREGISTRAMENT. En cas que Vostè decideixi subscriure’s, li serán sol.licitades una sèrie de dades personals imprescindibles, amb la finalitat de gestionar els productes o serveis demanats (nom i cognoms, e.mail, direcció postal, etc.). Igualment se li podrà requerir que aporti voluntariàment una sèrie de dades complementàries destinades a tasques de informació i comercialització d’ofertes, serveis, o activitats relacionades, i limitades a les activitats i serveis de CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L.

6. VERACITAT de la INFORMACIÓ

Els usuaris respondran, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, éssent responsables de comunicar qualsevol modificació de les mateixes, i quedant CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L exenta de qualsevol tipus de responsabilitat en aquest sentit.

CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L es reserva el dret d’excloure dels serveis enregistrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les demès accions que procedeixin de ple dret.

7. ACCÉS a les DADES Cap tercer aliè als responsables anteriorment indicats podrá accedir directament a les seves dades personals sense consentiment en cada ocasió/moment, excepte els considerats responsables del tractament, que son els que necessiten accedir-hi per a prestar el Servei de gestió o desenvolupament de l’activitat.

8. DRETS de l’USUARI Els usuaris podrán excercis els seus drtes d’accés, cancel.lació, rectificació i oposició, mitjantçant comunicació escrita a les direccions indicades en cada cas o a les direccions indicades al punt 1, identificant-se i concretant la seva sol.licitut, i aportant la fotocòpia del DNI o document equivalent. Igualment poden enviar un correu electrònic a  cisarbcn@cisar.es . Si us plau, tingui en compte el procedimient del Real Decreto 1720/2007 de 21 de desembre- artícle 25, a efectes de poder excercir els seus drets.

9. COMUNICACIONS COMERCIALS CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L, en cap cas enviarà publicitat ni comunicacions amb finalitat de venta o d’altres de caràcter comercial als usuaris sense que hi hagi hagut acceptació prèvia o consentiment, en virtut de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, corresponent als Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic,

Tampoc seran enviats missatges ni cadenes de missatges electrònics no sol.licitats/des ni consentits/des prèviament.

10. BAIXA de COMUNICACIONS en FORMAT ELECTRÒNIC. CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L informa als usuaris que, en cas d’haver sol.licitat l’enviament de missatges comercials o alertes en format electrònic, podran donar-se de baixa d’aquest tipus de comunicacions tot seguint les instrucions indicades en cada cas, o comunicant-ho a cisarbcn@cisar.es