Una instal.lació elèctrica en corrent alterna (AC) amb receptors on la intensitat està desfassada respecte de la tensió, (transformador, motor, climatització, electrnica de potència, etc.), absorbeix una energia total anomenada energia aparent (S).

energia-reactiva-01

El cos (ϕ) és el desfassament senoidal entre l’ona de tensió i la de corrent, és a dir, el retràs o adelantament en el temps, tot passant per un punt concret.
El factor de potència (ϕ) és el mateix, però sumant-hi els efectes de la distorssió harmònica.

energia-reactiva-02

La potència activa P (kW) correspon a l’energia activa (kWh).
L’energia activa és la que necessita un receptor per ser transformada en treball útil, llum o calor.

L’energia reactiva (kVArh) genera en els bobinats dels receptors un camp magnètic imprescindible per a fer-los funcionar.
A aquesta energia correspòn la potència reactiva Q (kVAr); que és, contràriament a les precedents, per al receptor.

energia-reactiva-05

Augmentant el factor de potència d’una instal.lació es minimitza el consum d’energia reactiva, i això reverteix en beneficis tècnics i econòmics, tals como:

  • disminució de les pèrdues d’energia activa als cables,
  • reducció en las pèrdidas de tensió,
  • augment de la potència activa disponible (millora el “rendiment elèctric” de la instal.lació),
  • important estalvi en la factura elèctrica.
baterias

BATERIES AUTOMÀTIQUES DE CONDENSADORS

Una Bateria Automàtica de Condensadors és un equip capaç de detectar la presència d’energia reactiva inductiva en una instal.lació elèctrica, i mitjantçant la connexió dels seus grups de condensadors assolir la potència reactiva capacitiva necessària per a el.liminar-la.
Les bateries de condensadors son elements imprescindibles per a reduïr el cost energètic d’una instal.lació. Milloren el rendimient elèctric i contribueixen a la disminució de les emissions de CO2 a l’atmosfera.

Mayor rendimiento eléctrico
Ahorro energético
Menos emisiones de co2