Quin tipus d’empresa necessita una bateria de condensadors ?

Fins fa pocs anys, els usuaris d’una bateria de condensadors han estat principalment el sector industrial o terciari de mig-gran consum.

Dins de l’actual marc legislatiu en matèria de tarificació del cost energètic en sistemes elèctrics trifàssics, no existeix una potència de contractació mínima a partir de la qual a un usuari se li cobri per consum d’energia reactiva.

És a dir, que qualsevol usuari amb una instal.lació trifàssica, en qualsevol de les modalitats de facturació en Baixa Tensió (2.0 / 2.1 / 3.0 / 3.1 ) pot ser penalitzat per consum d’energia reactiva en el cas de no tenir compensada la instal.lació amb una bateria de condensadors.

Aquesta circumstància és consequència directa de la implementació dels comptadors “intel.ligents” anomenats “smart meters” que integren en un sol aparell les lectures d’activa i de reactiva. Els “smart meters” son d’obligada instal.lació en noves escomeses, i estan substituïnt progressivament als antics comptadors electro-mecànics que encara existeixen a moltes d’elles.

En síntesi, significa que actualment qualsevol petita empresa, comerç, comunitat de veïns, etc. que formi part dels anomenats clients de baix consum, pot necesitar una bateria de condensadors per eliminar el recàrrec d’energia reactiva a la factura.

En l’àmbit exclussivament industrial pertanyent a grans consumidors o a empreses que contracten en modalitat d’ “Alta Tensió” s’ha de tenir en compte el fet que, a més a més de compensar l’energia reactiva de manera centralitzada, s’han de compensar també les pèrdues del transformador amb un condensador fixe a la sortida de B.T., ja que en aquests casos el transformador és propietat de l’empresa i per tant és la seva responsabilitat millorar l’eficiència i rendiment compensant l’energia reactiva consumida a la sortida de baixa tensió del transformador.

Una Bateria Automàtica de Condensadors és un equip capaç de detectar la presència d’energia reactiva inductiva en una instal.lació elèctrica, i mitjantjant la conexió dels seus grups de condensadors assolir la potència reactiva capacitiva necessària per a el.liminar-la.

Les bateries de condensadors son elements imprescindibles per a reduïr el cost energètic d’una instal.lació.
Milloren el rendimient elèctric i contribueixen a la disminució de les emissions de CO2 a l’atmosfera.

rendimiento-electrico